Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (26)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Dương Trọng Khang
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phan Thái Trung
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 16 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phù Phước Huy
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Lâm
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Bá Thủy
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 11 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Vũ Đức Lung
 • - Học hàm/Học vị: PGS.TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 19 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Minh Châu
 • - Học hàm/Học vị: Cử Nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Minh Hiếu
 • - Học hàm/Học vị: thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 7 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Tu Trung
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Ngô Hoàng Huy
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân - Nghiên cứu sinh
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 23 năm
 • Xem chi tiết »