Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (18)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Nguyễn Như Nam
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Trọng Nhưng
 • - Học hàm/Học vị: PGS-TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 45 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Bình Minh
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 19 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Văn Minh
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 14 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Tiến Thành
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Bình Trị
 • - Học hàm/Học vị: Thạch sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 23 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Văn Quý
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đỗ Hùng Chiến
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 16 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Tất Hiển
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 17 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Dương Văn Thông
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 11 năm
 • Xem chi tiết »