Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (5)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Mai Xuân Thiệu
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đào Đăng Kiên
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đỗ Thanh Phong
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Vũ Văn Đông
 • - Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Văn Sáng
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »