Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (13)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Nguyễn Văn Thân
 • - Học hàm/Học vị: Thạc Sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: LÊ QUANG TUẤN
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 35 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Bùi Thị Như Linh
 • - Học hàm/Học vị: kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Hữu Tân
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Thành Tín
 • - Học hàm/Học vị: Cử Nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đặng Văn Vệ
 • - Học hàm/Học vị: Cử Nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 7 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Dương Thị Thanh Nghĩa
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
 • - Học hàm/Học vị: PGS. TS.
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Huỳnh Đại Phú
 • - Học hàm/Học vị: PGS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Vinh
 • - Học hàm/Học vị: PGS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 42 năm
 • Xem chi tiết »