Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (14)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Dương Thị Ngọc Diệp
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 17 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hoàng Thị Lệ Hằng
 • - Học hàm/Học vị: PGS.TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 26 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Minh Hùng
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 16 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đặng Hoàng Anh Tuấn
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lưu Xuân Cường
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Thị Khuyên
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Tạ Thị Thanh Thúy
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Bảo Trang
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Huỳnh Thị Trúc Hằng
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hoàng Văn Trường
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ khoa học
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 28 năm
 • Xem chi tiết »