Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (8)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Hoàng Hiệp
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kiến trúc và xây dựng
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Huỳnh Cẩm Huy
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kiến trúc và xây dựng
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phan Hữu Minh
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kiến trúc và xây dựng
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phan Văn Kiên
 • - Học hàm/Học vị: cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kiến trúc và xây dựng
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phạm Anh Đức
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kiến trúc và xây dựng
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đại Thắng
 • - Học hàm/Học vị: Thạc Sy.
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kiến trúc và xây dựng
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 7 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Dương Hồng Thẩm
 • - Học hàm/Học vị: PGS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kiến trúc và xây dựng
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Việt Kỳ
 • - Học hàm/Học vị: PGS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Kiến trúc và xây dựng
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »