Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (10)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Đinh Văn Hạnh
 • - Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Khoa học xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Đình Thống
 • - Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Khoa học xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đinh Văn An
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Khoa học xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Huyền
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Khoa học xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Ngô Thị Liên
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Khoa học xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đỗ Nguyệt Hương
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Khoa học xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 45 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hồ Song Quỳnh
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Khoa học xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Quang Phi
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Khoa học xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Xuân Thụ
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Khoa học xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phạm Chí Thân
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Khoa học xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »