Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (9)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Đoàn Hồng Lý Quang Hoa
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo - Quản lý quốc tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Phạm Văn Hảo
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo - Quản lý quốc tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Ngô Tuyến
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo - Quản lý quốc tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Hồng Vân
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo - Quản lý quốc tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 14 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Hồng Nga
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo - Quản lý quốc tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 11 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Tạ Hữu Dũng
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo - Quản lý quốc tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 21 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo - Quản lý quốc tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Huệ Chi
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo - Quản lý quốc tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Vũ thị thắm
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân
 • - Lĩnh vực tư vấn: Đào tạo - Quản lý quốc tế
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 14 năm
 • Xem chi tiết »