Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (2)
  Đăng ký
  • - Họ và tên: Nguyễn Thị Huỳnh Anh
  • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
  • - Lĩnh vực tư vấn: Lâm nghiệp
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
  • Xem chi tiết »
  • - Họ và tên: Chế Đình Lý
  • - Học hàm/Học vị: PGS.TS
  • - Lĩnh vực tư vấn: Lâm nghiệp
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm
  • Xem chi tiết »