Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (26)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Trần Đặng Kiên
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Mạnh Linh
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Quốc Định
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 34 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hà Văn Hiệp
 • - Học hàm/Học vị: Đại học
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: staciaoneil
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 26 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Dương Anh Đức
 • - Học hàm/Học vị: PGS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Quốc Tuấn
 • - Học hàm/Học vị: Thạc Sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Cao Hữu Vinh
 • - Học hàm/Học vị: Thạc Sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Đắc Tuấn
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Văn Quốc Anh
 • - Học hàm/Học vị: tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »