Lĩnh vực
 Lĩnh vực cần tư vấn:Tiêu chuẩn, đo lường, kiểm tra, kiểm định
  • Cần tuyển chuyên gia ISO 9001: 2015
  • Cần tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO  9001:2015 cho hệ thống văn phòng công ty

  • Email:luong@hatex.vn
  • Số điện thoại:934659425